Aktuality

seminár GeoGebra pre začiatočníkov

Aktivity

GeoGebra pre pokročilých – seminár pre učiteľov z praxe
V piatok 24.11.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré organizuje katedra matematiky v pravidelných mesačných intervaloch. Seminár s názvom „GeoGebra pre pokročilých“ nadväzuje na už realizovaný seminár „GeoGebra pre začiatočníkov“, na ktorom sa učitelia vyjadrili, že by mali záujem o ďalšie takéto semináre súvisiace s prácou v GeoGebre. Preto Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL - Mathematics in teaching and learning a Geogebra inštitútom v Nitre pripravila ďalší bezplatný seminár zameraný na oboznámenie sa učiteľov s prostredím softvéru GeoGebra.

V úvode seminára si učitelia stručne zopakovali a mierne rozšírili manuálne rysovacie zručnosti rysovania v GeoGebre v 2D module, ktoré majú význam pre školskú prax. Podrobnejšie sa ale ďalej venovali geometrickým miestam bodov, tvorbe makra, analytickému vstupu, ale aj práce s tabuľkou. Druhá časť seminára bola zameraná na priestorovú geometriu. Účastníci si prakticky vyskúšali riešenie rôznych stereometrických úloh v GeoGebra 3D module. Takýmto spôsobom sa poukázalo učiteľom, ako zefektívniť vyučovací proces matematiky.

Uvedeného seminára sa zúčastnilo 10 učiteľov z rôznych základných a stredných škôl nitrianskeho kraja, ale napríklad aj z Trenčína alebo Trenčianskych Teplíc. Seminár sa uskutočnil pod odborným vedením RNDr. Dušana Valla, PhD. a doc. RNDr. Márii Kmeťovej, PhD, ktorí majú s touto oblasťou vzdelávania dlhoročné skúsenosti.

Veríme, že aj ďalší učitelia matematiky prejavia záujem o iné semináre z ponuky katedry, a tak si môžu obohatiť svoje odborné i pedagogické skúsenosti.
Viac informácii o pripravovaných seminároch na http://www.km.fpv.ukf.sk/konferencie.php

Autor článku: PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.

 

GeoGebra pre začiatočníkov
V piatok 28.4.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré organizuje katedra matematiky v pravidelných mesačných intervaloch. Z rôznych oblastí matematického vzdelávania bol tentokrát seminár zameraný na moderné prostriedky IKT, ktoré prenikajú do každej oblasti života, teda aj do vzdelávacieho procesu. Jednou z možností ako vyučovanie matematiky zefektívniť, je zaradiť do tohto procesu aj používanie dynamického softvéru GeoGebra. Preto Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL - Mathematics in teaching and learning a Geogebra inštitútom v Nitre pripravila bezplatný seminár zameraný na oboznámenie sa učiteľov s prostredím softvéru GeoGebra. Účastníci si prakticky vyskúšali elementárne geometrické konštrukcie, ktoré majú význam pre učiteľov v praxi. Zúčastnilo sa ho 17 učiteľov z rôznych základných a stredných škôl nitrianskeho kraja, ale napríklad aj z Trenčína alebo Žiliny. Pracovalo sa v príjemnej atmosfére, pričom sa učitelia vyjadrili, že by mali záujem o ďalšie takéto semináre súvisiace s prácou v GeoGebre.
Seminár sa uskutočnil pod odborným vedením RNDr. Dušana Valla, PhD. a PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD, ktorí majú s touto oblasťou vzdelávania dlhoročné skúsenosti, ktoré využívajú aj v príprave budúcich učiteľov matematiky.
Veríme, že aj ďalší učitelia matematiky prejavia záujem o nasledujúci seminár s názvom „GeoGebra pre pokročilých“ , prípadne o ďalšie semináre z ponuky katedry. Učitelia si tak môžu obohatiť svoje odborné i pedagogické skúsenosti.
Viac informácii o pripravovaných seminároch na http://www.km.fpv.ukf.sk/konferencie.php

    
  

Seminár GeoGebra kniha ako nový nástroj učiteľa matematiky
Dňa 19. 06. 2015 GeoGebra inštitút v Nitre, v rámci 13. Nitrianskej matematickej konferencie, zorganizoval seminár pre učiteľov matematiky základných škôl. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s novými funkciami, ktoré ponúka upravená stránka GeoGebry a prácu s GeoGebra knihou a online materiálmi. Uvedená iniciatíva vychádzala z dlhodobého zámeru Geogebra inštitútu v Nitre, pomáhať učiteľom matematiky základných a stredných škôl s používaním GeoGebry a IKT na hodinách matematiky.
Seminár bol vedený kunštruktivistickým prístupom, preto namiesto vysvetľovania jednotlivých funkcií nástoja, učitelia hneď od začiatku pracovali s GeoGebra knihou pomocou tabletov. Tablety máme na katedre matematiky vďaka projektu „Škola na dotyk Univerzita“. V druhej, hlavnej časti, sme nadviazali na prvotné intuitívne skúsenosti učiteľov s GeoGebra knihou, kde si každý účastník vytvoril vlastnú Geogebra knihu na ľubovoľnú tému, ktorú môže priamo použiť na hodine matematiky. V rámci druhej časti sme sa venovali vyhľadávaniu vhodných materiálov na GeoGebra tube ako aj tvorbe štruktúry GeoGebra knihy. Tretia časť seminára bola zameraná na použitie a šírenie vytvorenej GeoGebra knihy žiakom na hodinách matematiky.
Hoci šlo o piatkové popoludnie a takmer koniec školského roka, vládla na seminári príjemná, zanietená pracovná atmosféra, za čo parí poďakovanie všetkým účastníkom a lektorom.
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.
Predseda GeoGebra Inštitútu v Nitre

   

Školenie učiteľov matematiky GeoGebra od A po ...
Dňa 2.2. 2015 sa v priestoroch Katedry matematiky uskutočnilo školenie „GeoGebra od A po ...“ na ktorom sa mohli učitelia, prevažne základných škôl, oboznámiť so základmi práce v programe GeoGebra. Lektorkami kurzu boli RNDr. Kitti Vidermanovvá , PhD. a PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. Počas školenia sa účastníci oboznámili s prostredím softvéru GeoGebra a naučili sa vytvárať konštrukcie základných prvkov, pravidelných a nepravidelných n-uholníkov, ako aj prácu s posuvníkom a obrázkami. Súčasťou kurzu tvorila aj práca v prostredí najnovšej 3D verzie programu GeoGebra 5.0 v prepojení s interaktívnymi profilmi užívateľov na geogebra stránke.
Uvedené školenie bolo organizované s podporou Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. V rámci dlhodobého zámeru GeoGebra inštitútu v Nitre chceme klásť dôraz na pomoc učiteľom matematiky základných a stredných škôl v ich každodennej práci.
Účastníci kurzu po preukázaní požadovaných vedomostí a zručností (uvedených v časti Certifikáty) môžu získať z GeoGebra inštitútu v Nitre oficiálny certifikát užívateľa softvéru GeoGebra.
Uvedený základný kurz „GeoGebra od A po ...“ plánujeme ponúknuť čo najväčšiemu počtu učiteľov. V prípade záujmu môžete písať na mail: jsunderlik@ukf.sk
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.
predseda GeoGebra inštitútu v Nitre

    
 

Odovzdávanie certifikátov
Dňa 2. Júla 2013 sa v Študentskom domove UKF v Nitra konala odborná konferencia projektu PRIMAS (www.primas-project.eu) v spolupráci s GeoGebra inštitútom v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo 105 učiteľov základných a stredných škôl a 34 hostí. Konferenciu otvoril dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Ľubonír Zelenický, CSc.
Učiteľom matematiky, ktorí úspešne absolvovali kurzy: “Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky“ alebo „Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní“ bol na základe splnenia požiadaviek Geogebra inštitútu v Nitre slávnostne odovzdaný Geogebra Certifikát na úrovni POUŽÍVATEĽ.
Ján Šunderlík

    
   

[1]