Aktuality

seminár GeoGebra pre začiatočníkov

Certifikáty

Nitriansky Geogebra Inštitút je oprávnený udeľovať používateľom programu Geogebra certifikáty na úrovni používateľ a expert.

Požiadavky na udeľovanie certifikátov:

Certifikát Užívateľ

Požadované schopnosti a znalosti - úroveň Užívateľ

Držiteľ certifikátu "GeoGebra – Užívateľ" disponuje schopnosťami a znalosťami programu GeoGebra, ktoré mu dovoľujú pri výučbe úspešne využívať materiály vytvorené v danom programe.

Práca s programom

• Oboznámenosť s dostupnými pracovnými prostrediami programu GeoGebra (Algebraické okno, Nákresňa, Tabuľka) a geometrickými nástroji. Schopnosť prispôsobiť prostredie programu potrebám výučby. Znalosť a schopnosť použitia panelu nástrojov a základných príkazov programu (príkaz Nulové body, príkaz Rozklad, príkaz Rozšíriť, vloženie dynamického textu...).
• Schopnosť manipulovať s objektmi v nákresni a sledovať zmeny v Nákresni i Algebraickom okne (bod, priamka, funkcia, atď.).
• Schopnosť zmeniť vlastnosti objektov a Nákresne (osy – pravítko a popis, mriežka) tak, aby bol výučbový materiál názorný a prehľadný. Schopnosť využiť interaktívne prvky, najmä Posuvník a Zaškrtávacie políčko.
• Schopnosť uložiť vytvorený súbor vo formáte ggb, statické obrázky exportovať a následne vložiť do dokumentu vytvoreného v textovom procesore. Schopnosť vytvoriť zo súboru ggb interaktívnu webovú stránku, tzv. Dynamický pracovný list.
• Schopnosť využiť nápovedu pre vyhľadanie informácií o menej obvyklých nástrojoch, príkazoch a možnostiach programu (Krivka, Derivácia, Integrál, Prvočíselný rozklad, Kombinačné číslo, Determinant, zápis matice, atď.).

Využitie GeoGebry vo výučbe

• Znalosť dynamických možností programu GeoGebra, zvlášť potenciálu dynamicky prepojených rôznych reprezentácií (algebraická, geometrická a numerická) objektov pre využitie vo vzdelávacom procese.
• Schopnosť použiť GeoGebru ako demonštračný a prezentačný nástroj s využitím existujúcich, tak i vlastnoručne vytvorených výukových materiálov (napr. súborov ggb alebo dynamických pracovných listov vo formáte html).
• Schopnosť vybrať a následne použiť existujúce GeoGebra materiály (vo formáte ggb alebo html) z GeoGebra Wiki alebo iných vhodných zdrojov, napr. GeoGebraTube.
• Preukázanie sebaistoty pri riadení samostatnej práce žiakov s geogebra materiálmi (napr. súborov ggb alebo dynamických pracovných listov html).

Zapojenie do komunity užívateľov GeoGebry

Schopnosť rozširovať si svoje znalosti o programe zasielaním otázok do fóra užívateľov GeoGebry.


Certifikát Expert

Požadované schopnosti a znalosti - úroveň Expert

Držiteľ certifikátu "GeoGebra – Expert" disponuje schopnosťami a znalosťami programu GeoGebra, ktoré mu dovoľujú vytvárať výučbové materiály v tomto programe a zdieľať ich s ostatnými užívateľmi. Je schopný napomáhať svojim kolegom a podporovať ich v ich činnosti s GeoGebrou.

Práca s programom

• Znalosť zadávania algebrických výrazov a príkazov do vstupného poľa grafického rozhrania programu.
• Schopnosť používať pokročilé funkcie a nástroje programu, ako sú napríklad animácie, postupnosti, dynamický text a podmienená viditeľnosť.
• Použitie nástroja Zápis konštrukcie a ďalších stratégií (Navigačný panel pre krokovanie konštrukcie) pre zistenie, ako bola existujúca konštrukcia v GeoGebre vytvorená.
• Schopnosť vytvoriť užívateľom definované nástroje (funkcia Vytvoriť nový nástroj) a schopnosť prispôsobiť užívateľské prostredie programu GeoGebra (napr. redukovať počet ponúkaných nástrojov prostredníctvom voľby Nastaviť panel nástrojov).
• Ovláda prácu s pokročilými voľbami dynamických pracovných listov (napr. panel Pre pokročilých na karte Export: Dynamický pracovný list).

Využitie GeoGebry vo výučbe

• Schopnosť vytvárať v GeoGebre úplne nové konštrukcie v reálnom čase počas výučby (napr. konštrukcia ťažiska (priesečníka výšok, stredu kružnice opísanej/vpísanej) trojuholníka, zostrojenie grafu funkcie a pod).
• Schopnosť prispôsobiť už existujúce súbory ggb a dynamické pracovné listy požiadavkám konkrétnych vzdelávacích plánov a špecifickým potrebám študentov.
• Preukázanie dostatočnej sebaistoty pri uvedení študentov do práce s programom GeoGebra. Smerovanie študentov k samostatnému používaniu programu za účelom učenia sa objavovaním a robenia vlastných matematických experimentov (napr. graf exponenciálnej funkcie, množina bodov danej vlastnosti a pod).

Zapojenie do komunity užívateľov GeoGebry

• Schopnosť odpovedať na otázky uverejnené vo fóre používateľov GeoGebry, poskytovať návody a podporu svojim kolegom.
• Schopnosť vytvárať inovatívne výučbové materiály a zdieľať ich s komunitou používateľov GeoGebry prostredníctvom dostupných prostriedkov a webových stránok. napr. GeoGebraWiki, GeoGebraTube, I2GEO.
• Ochota a schopnosť aktívne vyhľadávať kontakty s ostatnými pedagógmi za účelom spolupráce a výmeny skúseností s použitím programu GeoGebra.
• Schopnosť usporiadať workshop pre začiatočníkov v GeoGebre, ktorý by ich uviedol do základného používania programu a zoznámil ich s možnosťami použitia programu na účinnú podporu výučby.