Aktuality

seminár GeoGebra pre začiatočníkov

Materiály

ISCED 1ISCED 2ISCED 3ISCED 4-5
1. ČÍSLA, PREMENNÉ A POČTOVÉ VÝKONY
2. VZŤAHY, FUNKCIE, TABUĽKY, DIAGRAMY
3. GEOMETRIA A MERANIE
4. KOMBINTORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA
5. LOGIKA, DÔVODENIE, DÔKAZY
6. PRIEREZOVÉ TÉMY A PROBLÉMOVÉ ÚLOHY